CONSUL

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločamo občanke in občani. Sami predlagamo projekte in določimo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV 7. 10. - 10. 11. 2020

Občanke in občani se lahko med 7. in 28. oktobrom, udeležimo praktičnih delavnic, na katerih se bomo seznanili z delovanjem participativnega proračuna. Svoje predloge projektov lahko oddamo med 7. oktobrom in 10. novembrom 2020. Posamezni predlog projekta mora biti v skladu s predpisanimi pogoji, njegova vrednost pa ne sme biti nižja od 2.000 in višja od 20.000 EUR. Predlog projekta lahko oddamo prek spleta, ali na obrazcu po pošti ali osebno na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti ali občini.

2

PREGLED PREDLOGOV 11. 11. - 2. 12. 2020

Vse oddane predloge projektov pregleda komisija, ki preveri, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, se nahajajo znotraj občinskih meja, imajo realno ocenjeno vrednost ter so v skladu z drugimi merili in pogoji. Komisija lahko podobne predloge združi.

3

GLASOVANJE 3. 12. - 23. 12. 2020

Glasovanje bo potekalo med 3. in 23. decembrom 2020 prek spleta, v prostorih sedežev mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter projektnih pisarn. Sodeluje lahko vsaka občanka ali občan s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor, ki je dopolnil/-a 15 let. Glasujemo tako, da v izbranem območju izberemo košarico predlogov projektov v skupni višini 40.000 evrov, za katere si želimo, da bi bili izvedeni.

4

RAZGLASITEV REZULTATOV 24. 12. 2020

Po končanem glasovanju bo občina preverila rezultate in razglasila izglasovane projekte. Izglasovane projekte bo župan vključil v predlog proračuna Mestne občine Maribor za leti 2021 in 2022.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi izglasovani projekti bodo izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi participativnega proračuna bo občina skrbela za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in sprotno posodabljanje njihovega statusa.