Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zemljišče ni v lasti MOM, zato predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Sukcesivna parkovna cona antiManhattan

GOstinčar GOstinčar  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Območje v zaraščanju med železnico, Nasipno ulico in Dravo predsatavlja potencialno neizrabljeno mestno območje v bližini mestnega središča. Območje je blizu mesta, a je obenem precej oddljeno zaradi nedostopnosti, neurejenosti in stihije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z alternativnimi, sonaravnimi, participativnimi prijemi bi lahko območje transformirali v novodobno parkovno območje, ki s sorazmerno majhnimi stroški vzpostavitve in vzdrževanja pomeni pomembno zeleno cono za meščane Maribora.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Začetni koraki za vzpostavitve parka so vzpostavitev peš poti, oznak, dostopov, dodatnih saditev in urbane opreme. Izvedba je delno pogojena z finančnim vložkom, a ob sodelovanju meščanov in podjetja/koncesionarja Snage (sedež podjetja je neposredno na lokaciji predlaganega območja) je mogoče doseči velik učinek ob sorazmerno skromnih finančnih vlaganjih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje v zaraščanju med železnico, Nasipno ulico in Dravo

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Več zelenih površin dostopnih meščanom Maribora. Nedavni zdravstveno-socialni ukrepi so pokazali, da mora mesto zagotavljati ustrezno dostopnost in količino rekreativnih in zelenih površin. Obenem bi drugačen pristop lahko nazakazl drugačne prijeme vzpostavitve in vzdrževanja zelenih površin.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov