Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Čeprav gre za poseg na zemljiščih, ki so v lasti MOM, ni prepoznan javni interes, ampak privatni.


Igrišče s trampolinom za krepitev gibalnih sposobnosti otrok in mladine

Igor71 Igor71  –  02. 11. 2020  –  Območje 4
94.jpg
94.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mariboru kritično primanjkuje kakovostnih igral in drugih naprav s katerimi krepimo gibalne sposobnosti otrok in mladine. V okolici Pekrske gorce je bilo izgrajenih in se gradi veliko novih stanovanj in hiš, kjer so in prihajajo družine z otroci in mladostniki. S postavitvijo igral in naprav za krepitev gibalnih sposobnosti otrok in mladine bomo omogočili varnejše, zabavnejše in kvalitetnejše preživljanje ortoštva in mladosti. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam postavitev dodatnih sodobnih igral in naprav za krepitev gibalnih sposobnosti otrok, ki stanujejo v okolici z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa in s tem posledično tudi razbremenitev podobnih igral v drugih delih tako mestne četrti, kot tudi v drugih delih mesta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za krepitev gibalnih sposobnosti otrrok in mladine se nabavi trampolin park z 8 polji, ki stane okrog 4.500 EUR (vključno  ter sestav igral, ki bodo dopolnila obstoječa na tej lokaciji v skupni vrednosti 10.000 EUR (oboje brez DDV) ter DDV v vrednosti 3.200 EUR ali skupnao 17.700 EUR. Vsa igrala se bodo nahajala na območju ŠC Marinka Galića, kar pomeni, da bodo v času delovanja dostopna vsem otrokom in mladim, hkrati pa bo osebje ŠC skrbelo za normalno uporabo in preprečevalo zbiranje in uničevanje opreme, predvsem v nočnem času, saj je takrat ŠC zaprt in varovan.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Postavitev naprav in igral bo na območju ŠČ Marinka Galića, torej na zemljišču MOM, a hkrati na področju, ki je ves čas delovanja obvljudeno, kar je dodatna garancija, da se omenjene naprave in igrala ne bodo uporabljala za druge namene in hkrati v veliki meri onemogoči namerno uničevanje in nenamensko uporabo. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci in mladina bodo dobili možnost kakovostnega preživljanja prostega časa na napravah in igralih, ki so namenjena ne zgolj igri, ampak predvsem krepitvi gibalnih sposobnosti. Tako bodo dobili otroci in mladina možnost zdravega preživljanja prostega časa, s čimer bodo skrbeli tudi za svoje zdravje in ohranjali telesno kondicijo. 


Vrednost projekta: 17700 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov