Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je variacija predloga št. 324 in močno presega predlagano vrednost 10.000 evrov (pri 324 je vrednost 20.000). Zaradi finančnih in infrastrukturnih omejitev (ravne strehe v lasti MOM so redke ali neprimerne), se predlog ne da na glasovanje. Komisija predlaga, da se predlagatelj in MOM poskusita o izvedbi dogovoriti prek drugih razpisov in programov, saj je sicer sporočilna vrednost projekta pomembna.


Uporabnost avtohtonih rastlinskih vrst za zelene strehe v urbanem okolju.

Boris Ritlop Boris Ritlop  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trajnostni projetjkt "Uporabnost avtohtonih rastlinskih vrst za zelene strehe v urbanem okolju" se v več ozirih naslanja na EU Agendo 2030, ki na uravnotežen način povezuje tri demnzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko ter jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja. V zvezi s tem projketom predvsem:

CILJ 6 poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

CILJ 9 graditi vzdržno infrastruktuo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter                         pospeševati inovacije

CILJ 11 poskrbeti za odprta, varna bzdržjiva in trajnostna mesta in naselja

CILJ 12 sprejeti trajnostne načine proizvodnje in porabe

CILJ 13 sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim sprmemebam in njihovim posledicam

CILJ 17 krepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev in oživiti globalno partnerstvo za trajnostni                     razvoj.

Zadrževanje deževnice, zmajševanje poplav, zaščita in povečevanje življenske dobe hidroizolacije, ustvarjanje niš v biotski raznovrstnosti, zajem CO2 in proizvodnja kisika, povezana z izboljšanjem mestne krajine so le del nabora argumentov, zaradi katerih je nesporna potreba po uvedbi zelenih streh v mestih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na izbrani površini (100 m2) stavbe v lasti podjetja Mariborski vodovod želimo vzpostaviti t.i. zeleni laboratorij "in situ", kjer bo polovica ravne strehe zasajena z avtohtonimi rastlinami netresk in sedum, druga polovica strehe pa ostaja v "klasični" arhitektruni postavitvi. Z meritvami (beri: temperatura, vlaga, meteorne vode) želimo šoršo javnost obveščati o prednosti takih resštev, ki so vpričo podnebnih sprememb nuja v urbanih delih. Z dostopom do strehe (beri: inovativno oblikovane stopnice z razgledno ploščadjo) bo omogočen tudi direktni dostop za eko orientirane institucije ali skupine (beri: vrtci, šole, fakultete), ki si bodo lahko ogledale projekt na licu mesta. Zelene strehe ponujao veliko možnosti za ustvarjanje zdravih, trajnostnih, biotsko razanovrstnih in prožnih mestnih ozemelj, V zadnjih desetletjihso problemi kot so onesnaževanje, gostota zgradb in naseljenosti, energetska neučinkovitost in izguba biotrske učinkovitosti ter ekstremni in vse pogostejši podnebi pojavi kot so vročinski valovi / suša in ekstremni pojavi padavin postali stalnica. Znanstvene ugotovitve, ki potrjuejo prednosti zelenih streh, ki jih prinašajo v urbano okolje, so del okoljske strategije sodobnih mest. Vegetacija se šteje za obvezen gradbeni material. Zadrževanje deževnice, zmenjševanje poplav, toplotrna izolacija, zaščita in povečanje življneske dobe hidroizolacije, ustvarjanje niš v biotksi raznovsrtnosti, zajem CO2 in proizvodnja kisika, povezana z izkorlščanjem dobe hidroizolacije, ustvarjanje niš v biotski raznovrsrnosti, zajem CO2 in proizvodnja kisika, povezana z izboljšanjem mestne krajine, so le del nabora argumentov, zaradi katerih je nesporna potreba po uvedbi zelenih streh v mestih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Hortikulturno društvo Maribor deluje projektno na podočrju turizma, varovanja narave n ohranitve okolja, naravne in kulturne dediščine ter kulture s partnerji v 18 občinah. Začetne aktivnosti v zvezi  s tem projektom je hortikulturno društvo Maribor začelo v sodelovanju z Mariborskim vodovdom in partnerji že v letu 2020.

Aktivnosti:

- projektno vodenje,

- analiza stanja površine za vzpostavitev zelene strehe,

- izbira izvajalcev del, nabava rastlinskega in gradbenega materiala

- in izvedba pripravljalnih in izvedbenih del 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na izbrni povrišini (100mw)stavbe v lasti podjetja Mariborski vodovodna naslovi Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju MOM na področju ohranitve okolja in varovanja naprave z izboljšavami kot so

- raziskave podnebnih spremmeb bodo postale ena izmed najbolj pomembnih sodobnih aplikacij  podnebih podatkov,

- osveščanje laične in kulturne javnosti pred spremembami, ki so posledice človeške dejavnosti in  naravanimi podnebnimi spemembami,

- vzpostavitvi nove (zelene) dimezije urbanega prostora, ki zasleduje načela trajnosti.


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov