Otroška igrala in ureditev prostora za druženje (Limbuš center)

Maja Viher Maja Viher  –  06. 11. 2020  –  Območje 3
130.jpg
130.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Krajevni skupnosti Limbuš ne premoremo niti enih javnih otroških igral, četudi je otrok veliko in se njihovo število (k sreči) še povečuje.

Otroci in mladostniki v Limbušu tako nimajo nobenega prostora, kjer bi lahko varno razvijali svoje motorične spretnosti, se družili in ob tem seveda tudi zabavali.

Prav tako v Limbušu ni osrednjega prostora za druženje tako mlajših kot starejših občanov in občank. Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje je osnova za razumevanje življenja - za razumevanje potreb in interesov različnih generacij.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev igral za spodbujanje telesne aktivnosti, razvijanje gibalnih spretnosti in motoričnih sposobnosti otrok in mladine ter ureditev prostora za medgeneracijsko druženje v središču Limbuša, s čimer bi spodbudili druženje in sobivanje vseh prebivalcev in prebivalk.

Zaradi svoje lokacije bi ta projekt pomenil dodatno vrednost tudi za Turistično informacijski center.

Prostor bi služil tudi za izmenjavo izkušenj med generacijami, saj spodbuja aktivno preživljanje prostega časa. S tem se bo zmanjšala osamljenost ostarelih in izboljšala njihova kakovost življenja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Območje bi bilo treba primerno urediti za postavitev igral, klopc in koša za smeti. Na parceli že obstaja naravna senca, ki bi jo izkoristili pri postavitvi igral. Pod igrali in okoli igral bi bilo treba položiti primerno mehkejšo oz. zaščitno podlago. Izbrati bi bilo treba igrala iz naravnih in okolju prijaznih materialov, ki so primerna za otroke od starosti od 3 do 14 let. 

Predvideni stroški:

Priprava podloge za igrala: 3000 EUR

Paket 7 motoričnih igral: 7.500,00 EUR

Igrala stojne višine do 1 m: 5.500,00 EUR

Postavite klopi in koša za smeti: 1400 EUR + 600 EUR

Skupni stroški: okoli 18.000 EUR

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na zemljišču Mestne občine Maribor, na parceli št. 9/1 (katastrska občina 661), ki leži neposredno ob in za stavbo, v kateri ima sedež Turistično društvo Limbuš.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt bi zagotovil nujno potreben prostor za zdravo, varno gibanje ter prijetno druženje otrok in mladine ter vseh ostalih prebivalcev in prebivalk Limbuša. Obenem bi nudil prostor za medgeneracijsko druženje prebivalcev in prebivalk, s čimer bi zmanjšali osamljenost ostarelih in možnost vzpostavitve stika s sokrajani in sokrajankami. Služil bi tudi za razvoj turističnega središča v kraju in krepitev turistične vrednosti krajevne skupnosti Limbuš.


Vrednost projekta: 18000 €